Spes Medica – Italy е компанија која е лидер во производство на висококвалитетни потрошни материјали  за НЕВРОЛОГИЈА – КАРДИОЛОГИЈА – ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА

Електроенцефалографија

Капи

Електроди

Адаптери

Додатоци

ЕЕГ Гел

Абразивна паста

Кондуктивна паста

Електромиографија

 

ЕМГ игли

Конектори

Површински електроди

Биполарни стимулатори