Паметна ракавица - Дигитална Активна Рехабилитација

Паметната ракавица е уред за активна дигитална рехабилитација при што со помош на повторувачки движења се поттикнува процес на невропластичност кај пациентите со невролошки и мускулоскелетни нарушувања . Функцијата на мозокот се преструктуира, односно здравите делови на мозокот ја преземаат функцијата на оштетените со формирање на нови синапси помеѓу нервните клетки. Од неодамна е потврдено дека за да се креира нова синапса во мозокот потребни се голем број на повторувања на едно исто движење што често знае да делува здодевно и демотивирачки, како за пациентот така и за терапевтот.

 

 

За разлика од конвенционалните методи, паметната ракавица нуди еден поинаков, модерен и интерактивен пристап, при што пациентите преку забавни игри се фокусираат на извршување на зададената задача и на тој начин ги подобруваат когнитивните/моторните функции.

 

Паметната ракавица ја претвора физикалната терапија во игра

Уредот дава и детални извештаи за AROM/PROM, сите поединечни движења (на прсти/подлактица/зглоб) како и графикони за состојба/напредок на истите со тек на време.